Nov

30

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Dec

4

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Dec

7

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Dec

11

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Dec

14

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Dec

18

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Dec

21

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Dec

25

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Dec

28

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Jan

1

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Jan

4

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Jan

8

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Jan

11

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church
Jan

15

Sunday Worship Northside Harvest Baptist Church
Jan

18

Wednesday Prayer Northside Harvest Baptist Church